Sedan 1995 har välfärden ökat sin andel av skattemedlen med ca 150 miljarder kronor.

De pengarna togs från de andra skattefinansierade verksamheterna, bland andra försvar, samhällsskydd och rättsväsen och infrastruktur. Det är ett omfattande ’smygsparande’ ligger bakom bekymren inom ’vård, skola, omsorg – för att inte tala om SJ’s och vägtrafikens bekymmer och alla dåliga kommunala vatten- och avloppssystem.

Framtidens välfärd kommer att behöva ännu mer pengar. De största utgiftsökningarna orsakas av Sveriges åldrande befolkning och ett misskött flyktingmottagande. Det hela kompliceras av att de gamla industriländerna på båda sidorna av Nordatlanten är på väg att bli en liten minoritet i världen, både befolkningsmässigt och ekonomiskt.

De ökande utgifterna kommer (allt annat lika) att kräva kommunalskatter runt 45 kronor år 2035 – eller 800 000 nya skattebetalare inom den privata sektorn. Alternativet är ett drastiskt nytänkande.

På den här sajten granskar jag våra förutsättningar för att hantera förändringarna inom ramen för nuvarande välfärdssystem, Välfärd 1.0. Min slutsats är att vi inte kommer att klara den nödvändiga omställningen inom dagens ramar. Ett nytänkande baserat på dagens forskning kring hur vi människor fungerar, tillsammans med det faktum att vi människor är bra på att lösa kriser.

Den som lyfter blicken från dagens akuta kriser kan se ett mönster av häpnadsväckande globala framsteg på praktiskt taget alla områden.

Under 1900-talet dog en mindre andel av de vuxna männen på grund av våld än under något annat århundrade.
Sedan början av 1900-talet har andelen extremt fattiga i världen minskat från ca 85 till drygt tio procent. Det innebar att även antalet minskade – trots befolkningstillväxten.
Sedan början av 1900-talet har andelen icke läskunniga minskat från ca 80 till drygt 15 procent. En viktig del av förändringen byggde på att flickor började gå i skolan.

Vi svenskar tar inte vara på den här utvecklingen, tvärtom! Vi odlar en ohälsosam pessimism som minskar vår förmåga att hantera de förändringar som vi redan vet är på väg. Det är därför jag vill uppmuntra alla att starta ett demokratiskt uppror.

Mer om 190725 John Fletcher