Kostnader

Enligt Stefan Fölster kan hälften av dagens arbetsuppgifter komma att vara mekaniserade inom 20 år.

Det vill till med tanke på hur åldersstrukturen ändras. Bilden nedan är föga uppmuntrande i det sammanhanget, den visar den faktiska produktivitetsutvecklingen för olika sektorer av arbetsmarknaden:

Varför så svag produktivitetsutveckling inom offentlig verksamhet?
Tar jag tillräckligt stor hänsyn till utveckling av nya arbetsformer/ny teknik?

Arbetet med att minska utbudet pågår för fullt. Samtidigt har antalet 80+-åringar fördubblats. Under perioden 1990 – 2010 drogs exempelvis antalet platser i särskilt boende ned med ca 40 procent. Dagens vård-/omsorgs-boende är i praktiken begränsat till den kategori sjuka som kommunerna fick ansvar för genom Ädelreformen 1992.
Parallellt med detta har antalet individer som fått hemtjänst minskats med runt 50 procent sedan 1975. Kring sekelskiftet lanserade Sveriges kommuner dessutom policyn ”kvarboende i hemmet”, vilket är en mycket billigare modell.

Så här ser det ut (1000-tals individer):

Vilken effekt har de äldres ökande ensamhet på deras hälsa?

Samma ”sparande i smyg” pågår på en rad områden.

Man skulle kunna begränsa efterfrågan på välfärdstjänster genom göra det dyrare/besvärligare att ta välfärdstjänsterna i anspråk. Man kan:

  • höja avgifterna och/eller
  • sänka ersättningsnivåerna och/eller
  • stärka kontrollerna mot missbruk.

Handlingsutrymmet begränsas av att flertalet svenskar saknar någon som helst ekonomisk buffert.