1.2.5. Sysselsättning

Sedan 1950 har hela sysselsättningsökningen kommit inom den offentliga sektorn.

Skillnaden i produktivitetsutveckling mellan privata och offentliga verksamheter är så allmän att den fått ett eget namn: Baumol-effekten. Så här ser utvecklingen ut när det gäller förändringar i antalet sysselsatta inom privat och offentlig sektor. Bilden visar kumulativa förändringar i antalet anställda (omvandlade till heltid) från 1950 och framåt.

Den privata sektorn har legat kvar på ungefär samma sysselsättningsnivå som 1950. Nya jobb har ersatt de som försvunnit. Den offentliga sektorn, däremot, har ökat med drygt 900 000 personer sedan 1950.

Under ungefär samma tid har sysselsättningsstrukturen förändrats så här:

Den offentliga sektorn har växt från ca 15 procent av sysselsättningen år 1965 till mer än det dubbla, 32 procent, år 2018. Den privata sektorn har vuxit på tjänstesidan, medan tillverkning och jordbruk har halverats, allt i antal sysselsatta. Det är en större strukturell förändring än Sverige någonsin upplevt tidigare, och den har fungerat riktigt bra tack vara att Sverige vuxit i välstånd och kunnat absorbera de som ”blivit över”. Glöm bara inte att det är den offentliga (skattefinansierade) sidan som åstadkommit detta. Det har varit möjligt enbart därför att privata verksamheter varit mycket framgångsrika och levererat mycket skatt – och dessutom klarat de skattehöjningar som krävts för att finansiera den offentliga sektorn.

Ingen vet vilka krav 2000-talet kommer att ställa på arbetskraften. Det vi vet är egentligen bara att människor behöver bli mycket mer flexibla, behöver vilja möta nya behov därför att det är bra för dem själva. Ja, vi vet en sak till. Den finansieringsmodell som fungerade på under 50-, 60- och 70-talen är överspelad. Det kommer inte att vara möjligt att finansiera Välfärd 1.0 genom högre skatter eller fler som jobbar. Jag återkommer till det i avsnittet Kan hålen tätas, men det finns fortfarande några svarta hål som behöver belysas. Det första är missbruk av välfärdstjänsterna.

Tillbaka till Svarta hål – utgifter.