4.2. En välfärd som inte kostar skjortan

Vi är alla delägare i framtidens välfärd.

Välfärdsutgifterna växer oss över huvudet av en rad skäl. Jag har berört några av dem, bland annat åldersstrukturen och invandringen. Här kommer jag att fokusera på andra frågor, nämligen:

  • Incitament för att bli mer sparsam med våra pengar
  • Ökad förmåga att hantera förändringar
  • Ett stärkt oberoende av ’samhället’
  • Sänkta produktionskostnader

Här finns inga snabba lösningar. Frågorna handlar därför mer om vad vi behöver sätta fokus på, och om hur man kan tackla de olika områdena.

Sparsamheten behöver bygga på att beslut kring hur välfärden utnyttjas ska ligga hos den närmast berörda – och att incitamentet till sparsamhet berör samma person.

Förmågan att hantera förändringar är ett annat – och kanske tydligare – sätt att beskriva stöttålighet.

Oberoendet är en avgörande komponenten i stöttåligheten och jag tar därför upp den aspekten separat, inklusive en tänkbar väg till ett ökat oberoende.

’Samhället’ har stora svårigheter med att hålla utgifter för att producera välfärdstjänsterna på en rimlig nivå. Här behöver produktionsansvaret läggas hos den som är bäst på att påverka produktionskostnaderna.

Låt mig börja med incitament till sparsamhet

Tillbaka till Framtidens välfärd